Innholdsfortegnelse

#1 Avtalen – #2 Partene – #3 Priser – #4 Avtaleinngåelsen – #5 Ordrebekreftelse – #6 Betaling – #7 Levering m.v. – #8 Risikoen for varen – #9 Angrerett – #10 Undersøkelsesplikt – #11 Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse – #12 Kjøperens rettigheter ved forsinkelse – #13 Kjøperens rettigheter ved mangel – #14 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold – #15 Garanti – #16 Personopplysninger – #17 Konfliktløsning

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

#1 Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

#2 Partene

Selger

Andheimkulde.no
Selsvegen 133, 2670 Otta
E-post: torstein@andheimkulde.no
Telefonnummer: 61 23 59 00
Organisasjonsnummer: 962 120 865

Kjøper er vedkommende som foretar bestillingen.

#3 Priser

Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for varene vil fremkomme før bestilling og eventuelle fraktkostnader vil fremkomme før handelen er fullført.

#4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

#5 Ordrebekreftelse

Når Andheimkulde.no har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig på e-post til torstein@andheimkulde.no.

#6 Betaling

Andheimkulde.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Andheimkulde.no godtar betalingskortene VISA og Mastercard som betaling. Kjøpesummen blir i første omgang reservert på kortet ved bestilling og trukket når varene blir sendt fra vårt lager. Dersom reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil i tilfelle motta informasjon om dette.

Beløpet blir trukket i sin helhet fra konto når varene er sendt fra vårt lager. Dersom varene blir levert som del-leveranser belaster vi kortet kun for de varene som sendes. Er det flere del leveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Dersom det går lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det være at banken fjerner reservasjonen som er gjort på kortet ditt. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, vil vi kansellere hele eller deler av ordren.

#7 Levering m.v.

Levering av varen fra Andheimkulde.no til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Dersom du ønsker å hente varen på vårt lager, kan dette gjøres etter avtale på hverdager i våre åpningstider, etter din ordre er blitt oppdatert til “Varen er klar for henting”. Dette skjer normalt senest i løpet av påfølgende virkedag etter vi har mottatt din bestilling. Som et utgangspunkt vil varer som skal sendes som pakkepost bli ekspedert og sendt senest påfølgende virkedager fra bestillingen er mottatt.

Hvis aktuelt: Dersom du ikke henter pakken på ditt lokale postkontor innen 14. dager, vil pakken bli returnert til vårt lager. Du vil da som kunde måtte dekke den reelle returkostnaden + 200 kr for andre omkostninger. Returkostnaden + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp før pengene tilbakebetales. Om du har valgt å betale med faktura eller delbetaling vil fakturabeløpet reduseres til den reelle returfrakten + 200 kr. Eventuelt økes om det originale beløpet er lavere.

#8 Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

#9 Angrerett

Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers ubetinget angrefrist når du handler på Andheimkulde.no. Det betyr at du dersom du angrer kjøpet ditt, kan du returnere varen innen 14 dager etter at du mottok den og vil få hele salgssummen refundert. Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven, dekkes av forbrukeren selv. Returfrakt betales av kunden, og vil variere avhengig av distanse. Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder. Varen som returneres må være i pakket slik den ble sendt, og i tilsvarende stand som da du mottok den.

Andheimkulde.no er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag varen eller henteseddel ble mottatt eller varen er stilt til Andheimkulde.no sin rådighet.

Fyll ut angreskjemaet og returner dette sammen med varen.

Varer returneres til: Åndheim Kulde As

#10 Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

#11 Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Andheimkulde.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes Andheimkulde.no innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til Andheimkulde.no eller kredittyter bør være skriftlig (per e-post eller brev).

#12 Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Andheimkulde.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Andheimkulde.no.

Oppfyllelse: Dersom Andheimkulde.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Andheimkulde.no.

Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Andheimkulde.no ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Andheimkulde.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Andheimkulde.no oppfyller.

Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Andheimkulde.no dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Andheimkulde.no ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Andheimkulde.no har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til Andheimkulde.no ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

#13 Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Andheimkulde.no.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Andheimkulde.no retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Andheimkulde.no kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Andheimkulde.no urimelige kostnader. Andheimkulde.no skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Andheimkulde.no kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Andheimkulde.no tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Andheimkulde.no sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Andheimkulde.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

#14 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Andheimkulde.no eller forhold på Andheimkulde.no side, kan Andheimkulde.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

Andheimkulde.no kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Andheimkulde.no fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Andheimkulde.no sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Andheimkulde.no heve avtalen. Andheimkulde.no kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Andheimkulde.no kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Andheimkulde.no kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Andheimkulde.no kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Andheimkulde.no belaste kjøper med et gebyr på kr 200,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke Andheimkulde.no faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr vil ikke belastes kjøpere under 18 år.

#15 Garanti

Garanti som gis av Andheimkulde.no eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

#16 Personopplysninger og GDPR

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Andheimkulde.no skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Andheimkulde.no vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Andheimkulde.no, for eksempel per telefon eller e-post; torstein@andheimkulde.no, dersom han eller hun har spørsmål om Andheimkulde.no bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Andheimkulde.no sletter eller endrer personopplysningene.

Personopplysninger gitt av kunden ved kjøp over nett blir brukt av Bring og/eller Klarna. Bring trenger informasjon for kunne levere pakken til ditt nærmeste Postkontor.

#17 Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Andheimkulde.no.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Her finner du linker til lovverket som regulerer handel på Andheimkulde.no:

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
E-handelsloven
Kredittkjøpsloven